Let me take you throug the night

Let me take you throug the night cover
Let me take you throug the night cd
Let me take you through night
Let me take yoou through night (Soft Version)